Urząd Miejski w Chojnicach

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2004

Nr 1 z dnia 05.01.2004r
w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę i uruchomienie 12 sztuk urządzeń do poboru opłat na postój na drogach parkometrów


Nr 2 z dnia 16.01.2004r
w/s ustalenia ceny i zasad sprzedaży książki „Chojnice – miejsca pamięci”


Nr 3 z dnia 16.01.2004r
w/s  powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny


Nr 4 z dnia 27.01.2004r
w/s powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w dniu 12.02.2007 na stopień awansu nauczyciela mianowanego


Nr 5 z dnia 27.01.2004r
w/s powołania komisji mieszkaniowej do rozpatrywania zastrzeżeń i uwag zgłoszonych do opracowania projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu w 2004 r.


Nr 6 z dnia 02.02.2004r
w/s powołania zespołu do opracowania strategii integracji i polityki społecznej


Nr 7 z dnia 02.02.2004r
w/s  powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Nr 8 z dnia 10.02.2004r
w/s powołania zespołu zadaniowego do spraw prowadzenia inwestycji


Nr 9 z dnia 10.02.2004r
w/s powołania pełnomocników Burmistrza do realizacji zadań wynikających z programu „Przejrzysty Gmina”


Nr 10 z dnia 20.02.2004r
w/s powołania zespołu do spraw studium wykonalności inwestycji miejskich


Nr 11 z dnia 25.02.2004r
w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.900.000 na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2004 r.


Nr 12 z dnia 25.02.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych miejskich w Chojnicach w okresie od 01.04.2004 do 31.03.2004


Nr 13 z dnia 25.02.2004r
w/s ustalenia wysokości wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Nr 14 z dnia 25.02.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej na czyszczenia rowów melioracyjnych na terenie Chojnic – 2004


Nr 15 z dnia 10.03.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miejskich w Chojnicach w okresie od 01.04.2004 do 21.03.2007


Nr 16 z dnia 10.03.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej na montaż i konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych miejskich w Chojnicach w okresie od 01.04.2004 do 31.03.2006


Nr 17 z dnia 12.03.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej na usługi transportowe wywóz nieczystości w Chojnicach, drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych


Nr 18 z dnia 12.03.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 19 z dnia 2004r
w/s  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 20 z dnia 22.03.2004r
w/s opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Chojnice oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r.


Nr 21 z dnia 25.03.2004r
w/s  wprowadzenia systemu zarządzania jakością opartego o wymagania normy ISO 9001:2000


Nr 22 z dnia 25.03.2004r
w/s powołania zespołu do spraw mieszkaniowych


Nr 23 z dnia 31.03.2004r
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie części płyty Starego Rynku na ogródki gastronomiczne


Nr 24 z dnia 31.03.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


Nr 25 z dnia 31.03.2004r
w/s  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 3 zestawów komputerowych i 2 drukarek


Nr 26 z dnia 02.04.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 27 z dnia 09.04.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ubezpieczeniowych


Nr 28 z dnia 09.04.2004r
w/s wyznaczenia Urzędu Miejskiego jako jednostki właściwej do przeprowadzenia na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych postępowania na świadczenie usług ubezpieczeniowych


Nr 29 z dnia 14.04.2004r
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych


Nr 30 z dnia 20.04.2004r
w/s wyceny i zasad sprzedaży książek


Nr 31 z dnia 05.05.2004r
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic K. Wyszyńskiego – Kazimierza Jagiellończyka w Chojnicach


Nr 32 z dnia 05.05.2004r
w/s zmiany zarządzenia nr 21/03 z dnia 25.03.2003 r. Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania jakością opartego o wymagania normy ISO 9001:2000


Nr 33 z dnia 05.05.2004r
w/s powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rewitalizacji


Nr 34 z dnia 05.05.2004r
w/s powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji


Nr 35 z dnia 13.05.2004r
w/s powołania zespołu oceniająco-doradczego


Nr 36 z dnia 14.05.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


Nr 37 z dnia 17.05.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


Nr 38 z dnia 19.05.2004r
w/s powołania Obwodowych Komisji Wyborczych


Nr 39 z dnia 19.05.2004r
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Chojnicach


Nr 40 z dnia 19.05.2004r
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Chojnicach


Nr 41 z dnia 20.05.2004r
w/s postępowania o zamówienia publiczne na profilowanie dróg gruntowych gminnych  miejskich w Chojnicach w okresie od 07.06.2004- 31.05.2005r.


Nr 42 z dnia 20.05.2004r
w/s Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Chojnice


Nr 43 z dnia 20.05.2004r
w/s Nadania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędowi Miasta Chojnice


Nr 44 z dnia 28.05.2004r
w/s finansowania organizacji imprez kulturalno- promocyjnych na terenie miasta Chojnice


Nr 45 z dnia 07.06.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r.


Nr 46 z dnia 08.06.2004r
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie ulic: Kościerska, Stary Rynek, Szewska, Gimnazjalna i Myślibora


Nr 47 z dnia 08.06.2004r
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 48 z dnia 09.06.2004r
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 49 z dnia 14.06.2004r
w/s powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości Gminy Chojnice


Nr 50 z dnia 15.06.2004r
w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29.06.04 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 51 z dnia 15.06.2004r
w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 30.06.04 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 52 z dnia 15.06.2004r
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach


Nr 53 z dnia 16.06.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej- prowadzenie targowiska miejskiego położonego przy ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim, Gdańskiej na giełdzie samochodowej  oraz w innych miejscach na terenie miasta- ul. Angowickiej 


Nr 54 z dnia 18.06.2004r
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 55 z dnia 22.06.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r.


Nr 56 z dnia 30.06.2004r
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2004r.


Nr 57 z dnia 05.07.2004r
w/s ustalenia ceny i zasad sprzedaży książki „ Traktem Starego Miasta”


Nr 58 z dnia 05.07.2004r
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice


Nr 59 z dnia 08.07.2004r
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie- budowa pomnika Pomordowanych w Dolinie Śmierci wraz z utwardzeniem terenu


Nr 60 z dnia 14.07.2004r
w/s postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na remont nawierzchni asfaltowej na ul. Igielskiej w Chojnicach


Nr 61 z dnia 23.07.2004r
w/s wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania normy PN- ENISO 9001:2001


Nr 62 z dnia 28.07.2004r
w/s  prowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chojnice


Nr 63 z dnia 30.07.2004r
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2004r


Nr 64 z dnia 06.08.2004r
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym


Nr 65 z dnia 09.08.2004r
w/s przeprowadzenia szkolenia pracowników tut. Urzędu z zakresu BHP


Nr 66 z dnia 11.08.2004r
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2004r


Nr 67 z dnia 2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na „ Budowę oświetlenia ulicznego w  Al. Brzozowej”


Nr 68 z dnia 31.08.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na „ Montaż i konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach miejskich w Chojnicach w okresie od 01.04.2004r-31.03.2006r”


Nr 69 z dnia 14.09.2004r
w/s wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 


Nr 70 z dnia 15.09.2004r
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2004r


Nr 71 z dnia 16.09.2004r
w/s zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych


Nr 72 z dnia 21.09.2004r
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 73 z dnia 30.09.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r


Nr 74 z dnia 28.10.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r


Nr 75 z dnia 03.11.2004r
w/s wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa


Nr 76 z dnia 04.11.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej  o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano- Inwestycyjny


Nr 77 z dnia 04.11.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano- Inwestycyjny  


Nr 78 z dnia 10.11.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r


Nr 79 z dnia 10.11.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego


Nr 80 z dnia 22.11.2004r
w/s powołania Komisji Pracowniczej do rozpatrywania wniosków dot. Świadczeń z Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych


Nr 81 z dnia 25.11.2004r
w/s ustalenia procedury zatrudnienia pracowników do Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 82 z dnia 25.11.2004r
w/s powołania Komisji do spraw przestrzegania zasad etyki pracowników samorządowych i procedur kontroli ich przestrzegania


Nr 83 z dnia 24.11.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r


Nr 84 z dnia 02.12.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r


Nr 85 z dnia 06.12.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę wysypiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze


Nr 86 z dnia 06.12.2004r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Nr 86a z dnia 07.12.2004r
w/s zmiany Zarządzenie BMCh-ce 9/2002


Nr 87 z dnia 15.12.2004r
w/s  ogłoszenia przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu konkursu


Nr 88 z dnia 21.12.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r


Nr 89 z dnia 28.12.2004r
w/s planu audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Chojnicach na 2005r


Nr 90 z dnia 28.12.2004r
w/s zasad i trybu przeprowadzenia wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice


Nr 91 z dnia 29.12.2004r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r


Nr 92 z dnia 31.12.2004r
w/s ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 93 z dnia 31.12.2004r
w/s instrukcji inwentaryzacyjnej