Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2014

Nr 19 z dnia 31.12.2014r.
w/s zmiany zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont


Nr 18 z dnia 31.12.2014r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2015 r.


Nr 17 z dnia 29.12.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 16 z dnia 24.12.2014r.
w/s powołania Pełnomocnika do spraw Rozwoju i Współpracy Naukowej


Nr 15 z dnia 23.12.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionej w postępowaniu konkursowym


Nr 14 z dnia 22.12.2014r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Nr 13 z dnia 22.12.2014r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe


Nr 12 z dnia 19.12.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 11 z dnia 18.12.2014r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zgospodarowania odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2017 roku


Nr 10 z dnia 16.12.2014r.
w/s powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji


Nr 9 z dnia 16.12.2014r.
w/s powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji


Nr 8 z dnia 16.12.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 7 z dnia 15.12.2014r.
w/s powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej


Nr 6 z dnia 5.12.2014r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen


Nr 5 z dnia 28.11.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 4 z dnia 28.11.2014r.
w/s wypłaty wynagrodzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnicach za miesiąc grudzień 2014 roku


Nr 3 z dnia 28.11.2014r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 2 z dnia 28.11.2014r.
w/s powołania zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice


Nr 1 z dnia 28.11.2014r.
w/s odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice__________nowa kadencja__________

Nr 102 z dnia 26.11.2014r.
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.


Nr 101 z dnia 21.11.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 100 z dnia 21.11.2014r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.


Nr 99 z dnia 18.11.2014r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2017 roku.


Nr 98 z dnia 18.11.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 97 z dnia 12.11.2014r. 
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż lokalu uzytkowego U39 położonego w Chojnicach przy ul. Koscierskiej nr 9


Nr 96 z dnia 12.11.2014r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2015r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej


Nr 95 z dnia 06.11.2014r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 94 z dnia 04.11.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 93 z dnia 3 listopada 2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 92 z dnia 3 listopada 2014r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznegodozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadekogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.


Nr 91 z dnia 3 listopada 2014r.
w/s wyznaczenia zespołów do korekty składów kart do głosowaniaw wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.


Nr 90 z dnia 29 października 2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 89 z dnia 20.10.2014r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Nr 88 z dnia 20.10.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 87 z dnia 14.10.2014r.
w/s nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Chojnicach.


Nr 86 z dnia 14.10.2014r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.


Nr 85 z dnia 13.10.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postepowaniu tzw. małych grantów.


Nr 84 z dnia 09.10.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 83 z dnia 05.08.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 82 z dnia 06.10.2014r.
w/s obnizenia ceny wywoławczej i ogłoszenie drugiej licytacji na sprzedaż samochodu specjalnego Citroen Berlingo.


Nr 81 z dnia 26.09.2014r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 80 z dnia 25.09.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 79 z dnia 24.09.2014r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 78 z dnia 24.09.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 77 z dnia 23.09.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 76 z dnia 23.09.2014r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 75 z dnia 22.09.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 74 z dnia 17.09.2014r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko asystenta ds. rozwoju i współpracy naukowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 73 z dnia 12.09.2014r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnych o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd.


Nr 72 z dnia 12.09.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 71 z dnia 09.09.2014r.
w/s utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Chojnice.


Nr 70 z dnia 08.09.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 69 z dnia 05.09.2014r.
w/s powołania członka Komisji ds. odbioru technicznego remontów 8 zabytkowych kamienic: Cechowa 2, Cechowa 4, Nowe Miasto 7, Nowe Miasto 10, Nowe Miasto 14, Kościuszki 36, Plac Jagielloński 6, Strzelecka 3.


Nr 68 z dnia 03.09.2014r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Nr 67 z dnia 25.08.2014r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2015 r.


Nr 66 z dnia 25.08.2014r.
w/s wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia wraz z Gminą Chojnice przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego U39 położonego w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 9


Nr 65 z dnia 25.08.2014r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach


Nr 64 z dnia 25.08.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 63 z dnia 14.08.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 62 z dnia 06.08.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 61 z dnia 05.08.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.


Nr 60 z dnia 04.08.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów


Nr 59 z dnia 31.07.2014r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach


Nr 58 z dnia 31.07.2014r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Niejskie Wodociągi Sp.zo.o. w Chojnicach na czas realizacji przez spółkę projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chojnice"


Nr 57 z dnia 28.07.2014r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Centrum Park Chojnice Sp.zo.o. w Chojnicach


Nr 56 z dnia 17.07.2014r.
w/s przekazania nieruchomości w administrowanie


Nr 55 z dnia 16.07.2014r.
w/s wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 54 z dnia 16.07.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 53 z dnia 10.07.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 52 z dnia 01.07.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 51 z dnia 24.06.2014r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 01 lipca 2014 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 50 z dnia 24.06.2014r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 30 czerwca 2014 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 49 z dnia 24.06.2014r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 01 lipca 2014 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 48 z dnia 24.06.2014r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 30 czerwca 2014 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 47 z dnia 23.06.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 46 z dnia 05.06.2014r.
w/s powołania na członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chojnicach Waldemara Gregus.


Nr 45 z dnia 05.06.2014r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe


Nr 44 z dnia 03.06.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 43 z dnia 02.06.2014r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe


Nr 42 z dnia 27.05.2014r.
w/s stawek czynszu za najem nieruchomości


Nr 41 z dnia 27.05.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 40 z dnia 22.05.2014r.
w/s powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji


Nr 39 z dnia 08.05.2014r.
w/s stawek czynszu za najem nieruchomości


Nr 38 z dnia 08.05.2014r.
w/s Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


Nr 37 z dnia 08.05.2014r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Nr 36 z dnia 05.05.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 35 z dnia 05.05.2014r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Nr 34 z dnia 30.04.2014r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.


Nr 33 z dnia 28.04.2014r.
w/s przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.


Nr 32 z dnia 22.04.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 31 z dnia 16.04.2014r.
w/s Regulaminu udzielania zamowień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


Nr 30 z dnia 16.04.2014r.
w/s powołania Komisji do oceny przydatności ruchomości.


Nr 29 z dnia 09.04.2014r.
w/s ustalenia dnia 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy.


Nr 28 z dnia 07.04.2014r.
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2014/2015.


Nr 27 z dnia 01.04.2014r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadza przetargów oraz rokowań na zybcie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskej Chojnice.


Nr 26 z dnia 31.03.2014r.
w/s powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.


Nr 25 z dnia 31.03.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 24 z dnia 24.03.2014r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice.


Nr 23 z dnia 17.03.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 22 z dnia 13.03.2014r.
w/s przekazania w administrowanie.


Nr 21 z dnia 13.03.2014r.
w/s przyjęcia Regulaminu Karty "Duża Rodzina Chojnicka".


Nr 20 z dnia 07.03.2014r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Nr 19 z dnia 24.02.2014r.
w/s zasad przeprowadzania wstepnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciagania zobowiązań i dokonywania wydatków.


Nr 18 z dnia 24.02.2014r.
w/s zmiany Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 17 z dnia 24.02.2014r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 16 z dnia 24.02.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionej w postepowaniu konkursowym.


Nr 15 z dnia 18.02.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 14 z dnia 12.02.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 13 z dnia 10.02.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.


Nr 12 z dnia 06.02.2014r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 11 z dnia 31.01.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 10 z dnia 28.01.2014r.
w/s udostępnienia Straży Miejskiej w Chojnicach pomieszczeń w budynku Wszechnicy Chojnickiej.


Nr 9 z dnia 23.01.2014r.
w/s uchylenia Zarzadzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 57/2010 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie procedury wydatkowania środkow publicznych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro.


Nr 8 z dnia 28.01.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 7 z dnia 28.01.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 6 z dnia 23.01.2014r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2014r.


Nr 5 z dnia 22.01.2014r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej w postępowaniu konkursowym "powołania skladu komisji, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen.


Nr 4 z dnia 16.01.2014r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do roztrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii.


Nr 3 z dnia 07.01.2014r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 2 z dnia 07.01.2014r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014r.


Nr 1 z dnia 03.01.2014r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2615
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2019-11-14 13:25:30
Treść wytworzył(a): Grzegorz Czarnowski, 2014-03-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-11-14 13:25:02