Urząd Miejski w Chojnicach

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2005

 

Nr 1 z dnia 20.01.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Oczyszczanie miasta- mechaniczne zamiatanie jezdni w Chojnicach w okresie od 01.014.05- 31.03.08 ”


Nr 2 z dnia 20.01.2005
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków


Nr 3 z dnia 20.01.2005
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Kontroli Wewnętrznej


Nr 4 z dnia 20.01.2005
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 33/08 z dnia 23.06.2003r


Nr 5 z dnia 08.02.2005
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 6 z dnia 08.02.2005
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „ Ścinkę i przekrzewywanie drzew i krzewów na terenie miasta Chojnice od 01.04.05 do 31.03.08”


Nr 7 z dnia 22.02.2005
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu konkursu


Nr 8 z dnia 24.02.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na następujące zadanie: „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w Chojnicach w okresie od 01.04.05- 31.03.08r”


Nr 9 z dnia 24.02.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na następujące zadanie: „ Oczyszczanie miasta ręczno- mechaniczne zamiatanie chodników w Chojnicach w okresie od 01.04.05- 31.03.08r”


Nr 10 z dnia 28.02.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na następujące zadanie „ Prowadzenie szaletu publicznego przy ul. Gimnazjalnej”


Nr 11 z dnia 28.02.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na następujące  zadanie: „Prowadzenie szaletu publicznego przy Pl. Niepodległości”


Nr 12 z dnia 28.02.2005
w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 13 z dnia 01.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na następujące  zadanie: „ Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych”


Nr 14 z dnia 01.03.2005
w/s funkcjonującej sieci tablic i słupów informacyjnych


Nr 15 z dnia 01.03.2005
w/s  prowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim


Nr 16 z dnia 01.03.2005
w/s miejskiego systemu informacji


Nr 16a z dnia 01.03.2005
w/s zmian Zarządzenia Burmistrza Miasta Ch-ce 9/2002


Nr 17 z dnia 01.03.2005
w/s opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Chojnice oraz planu finansowego


Nr 18 z dnia 02.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Nr 19 z dnia 02.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydziały KM i Ochr. Środowiska


Nr 20 z dnia 11.03.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 21 z dnia 14.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zad.; „Remonty nawierzchni ulic, chodników, placów na terenie miasta Chojnice w okresie od 01.05.05 – 30.04.08r ”


Nr 22 z dnia 23.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej  o przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny


Nr 23 z dnia 23.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej o przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny


Nr 24 z dnia 24.03.2005
w/s dostosowania złożonych ofert konkursowych do stanu faktycznego przyznanych dotacji  na 2005r.- I Tura Konkursu 2005 (I)


Nr 25 z dnia 24.03.2005
w/s zmian budżetu miasta Chojnice na 2005r


Nr 26 z dnia 25.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na zad. „ Mechaniczne koszenie terenów zielonych”


Nr 27 z dnia 25.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na zad. „ Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej w Chojnicach”


Nr 28 z dnia 29.03.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej na zad. „  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich w Chojnicach”


Nr 29 z dnia 31.03.2005
w/s wprowadzenia Kodeksu Postępowania i procedury monitoringu

Zarządzenie Straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 125 z dnia 29.10.2019 r.


Nr 29a z dnia 31.03.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice


Nr 30 z dnia 31.03.2005
w/s wprowadzenia procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania oraz  zasad etyki pracownika samorządowego

Zarządzenie Straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 125 z dnia 29.10.2019 r.


Nr 31 z dnia 01.04.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zad. „ Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach”


Nr 32 z dnia 01.04.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji dźwigarów dachowych sali gimnazjalnej Gimnazjum w Chojnicach wykonane na skutek awarii


Nr 33 z dnia 05.04.2005
w/s ustanowienia 08.04.2005r dniem wolnym od pracy


Nr 34 z dnia 07.04.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad. „ Oczyszczanie miasta- mechaniczne zamiatanie jezdni w Chojnicach w okresie od 01.05.05- 30.04.05r”


Nr 35 z dnia 07.04.2005
w/s  Karty Współpracy Miasta Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi
cd..


Nr 36 z dnia 18.04.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 36a z dnia 19.04.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r


Nr 37 z dnia 21.04.2005
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 38 z dnia 22.04.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad. „  Mechaniczne koszenie terenów zielonych ”


Nr 39 z dnia 25.04.2005
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 40 z dnia 25.04.2005
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie działki nr 1723/8 położonej przy  Pl. Piastowskim w Chojnice


Nr 41 z dnia 06.05.2005
w/s powołania komisji oceniającej oferty na wykonanie usługi. Organizacja  i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z wynajmem sal


Nr 42 z dnia 06.05.2005
w/s zaopatrzenia się właścicieli psów Gminy Miejskiej Chojnice w woreczki na psie odchody


Nr 43 z dnia 11.05.2005
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu komisji konkursowej   


Nr 44 z dnia 12.05.2005
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „Mechaniczne zamiatanie jezdni w Chojnicach od 02.06.05-31.05.06”


Nr 45 z dnia 12.05.2005
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „ Profilowanie dróg gruntowych gminnych miejskich w Chojnicach”


Nr 46 z dnia 12.05.2005
w/s procedur oceny odbytych przez pracowników szkoleń


Nr 47 z dnia 12.05.2005
w/s wprowadzenia zasad oceny pracy pracowników


Nr 48 z dnia 16.05.2005
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Chojnice- 2005” przez KM


Nr 49 z dnia 16.05.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005


Nr 50 z dnia 20.05.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Człuchowskiej w Chojnicach ”


Nr 51 z dnia 23.05.2005
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „ Ułożenie płyt betonowych  na  ul. Żeromskiego, Targowej; skrzyżowaniu Mastalerza, Armii Krajowej oraz Prusa   w Chojnicach ”


Nr 52 z dnia 27.05.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 53 z dnia 27.05.2005
w/s szczególnych zasad wykonania uchwały budżetowej


Nr 54 z dnia 30.05.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 55 z dnia 01.06.2005
w/s rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt


Nr 56 z dnia 14.06.2005
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 30.06.2005r na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  


Nr 57 z dnia 14.06.2005
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 30.06.2005r na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 58 z dnia 16.06.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 59 z dnia 16.06.2005
w/s zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Chojnice


Nr 60 z dnia 17.06.2005
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 61 z dnia 23.06.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 62 z dnia 23.06.2005
w/s przyznania ulgi w podatku od nieruchomości


Nr 63 z dnia 23.06.2005
w/s szczegółowych warunków rozliczenia zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej udzielonej w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Nr 64 z dnia 24.06.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice


Nr 65 z dnia 28.06.2005
w/s powołania  Komisji Pracowniczej do rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Nr 66 z dnia 30.06.2005
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochron Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 67 z dnia 30.06.2005
w/s zmian w regulaminie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UM


Nr 68 z dnia 07.11.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 68a z dnia 11.07.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych dachu, elewacji zewnętrznej i klatki schodowej w budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej


Nr 69 z dnia 18.07.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 70 z dnia 18.07.2005
w/s powołania Komisji do oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami


Nr 71 z dnia 21.07.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 72 z dnia 19.08.2005
w/s opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny


Nr 73 z dnia 19.08.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji bez ogłoszenia na zad.: „ Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu”


Nr 74 z dnia 19.08.2005
w/s ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 74a z dnia 30.08.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 75 z dnia 31.08.2005
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP


Nr 76 z dnia 02.09.2005
w/s Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 77 z dnia 09.09.2005
w/s  zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 78 z dnia 13.09.2005
w/s planu audytu wewnętrznego na 2006r Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 79 z dnia 15.09.2005
w/s powołania  obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP


Nr 80 z dnia 19.09.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 81 z dnia 20.09.2005
w/s wygaśnięcia członkowstwa  w obwodowych komisjach wyborczych w mieście Chojnice powołanych w celu przeprowadzenia głosowania do Sejmu RP i Senatu RP


Nr 82 z dnia 21.09.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 83 z dnia 21.09.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego na nast. zad.: „ Zakup latarni ulicznych- stylowych ”


Nr 84 z dnia 28.09.2005
w/s zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  i związków międzygminnych


Nr 85 z dnia 30.09.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 86 z dnia 30.09.2005
w/s zmiany zasad rachunkowości i planu kont


Nr 87 z dnia 03.10.2005
w/s powołania Zespołu Zadaniowego ds. zarządzania i koordynacji inwestycji miejskich


Nr 88 z dnia 03.10.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 89 z dnia 07.10.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup słupów oświetleniowych”


Nr 90 z dnia 12.10.2005
w/s zmian budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 91 z dnia 13.10.2005
w/s zmian budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 92 z dnia 17.10.2005
w/s  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko ds. Windykacji należności w Wydziale Finansowym


Nr 93 z dnia 17.10.2005
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków w Wydziale Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków


Nr 94 z dnia 17.10.2005
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach


Nr 95 z dnia 17.10.2005
w/s wprowadzenia Regulaminu konkursu na wolne stanowisko  ds. Windykacji należności w Wydziale Finansowym


Nr 96 z dnia 17.10.2005
w/s wprowadzenia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków  w Wydziale Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków


Nr 97 z dnia 17.10.2005
w/s wprowadzenia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko  dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach


Nr 98 z dnia 20.10.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 99 z dnia 26.10.2005
w/s zatwierdzenia Regulaminu pracy zespołu Zadaniowego ds. Zarządzania  i Koordynacji Inwestycji Miejskich


Nr 100 z dnia 03.11.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 101 z dnia 04.11.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zad.:  „ Wykonanie trzech otworów obserwacyjnych (piezometrów) P6-P8 dla monitoringu wód podziemnych pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze k/Angowic ”


Nr 102 z dnia 04.11.2005
w/s  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na nast. zad.: „ Całodobowe utrzymanie chodników, jezdni i parkingów w strefie śródmiejskiej w Chojnicach”


Nr 103 z dnia 07.11.2005
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego na nast. zad.: „ Prowadzenie schroniska dla bezdomnych  zwierzęta w Chojnicach przy ul. Igielskiej”


Nr 104 z dnia 08.11.2005
w/s systemu zarządzania jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001


Nr 105 z dnia 14.11.2005
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005r


Nr 106 z dnia 15.11.2005
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzania regulaminu pracy komisji


Nr 106a z dnia 15.11.2005
w/s przyjęcia projektu budżetu na 2006r


Nr 107 z dnia 22.11.2005
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na zad.: „ Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach- Bazylika Mniejsza z  otoczeniem”


Nr 108 z dnia 28.11.2005
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych  zwierzęta w Chojnicach przy ul. Igielskiej”


Nr 109 z dnia 28.11.2005
w/s przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „ Montaż, demontaż, konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach ”


Nr 110 z dnia 28.11.2005
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad.; „ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, miejskich w Chojnicach”


Nr 111 z dnia 28.11.2005
w/s stałego dyżuru w mieście Chojnice na czas zagrożenia i wojny


Nr 112 z dnia 29.11.2005
w/s zmian w budżecie


Nr 113 z dnia 29.11.2005
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zad.:„ Wykonanie trzech otworów obserwacyjnych (piezometrów) P6-P8 dla monitoringu wód podziemnych pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze k/Angowic ”


Nr 114 z dnia 06.12.2005
w/s zmian w budżecie na 2005r


Nr 115 z dnia 12.12.2005
w/s zmian w budżecie na 2005r


Nr 116 z dnia 13.12.2005
w/s zmian w budżecie na 2005r


Nr 117 z dnia 16.12.2005
w/s zmian w budżecie na 2005r


Nr 118 z dnia 16.12.2005
w/s wykorzystania nieruchomości przy ul. Dworcowej 20a jako zaplecza Urzędu Miejskiego oraz wykorzystania składników majątkowych związanych z ta nieruchomością


Nr 119 z dnia 22.12.2005
w/s zmian w budżecie na 2005r


Nr 120 z dnia 27.12.2005
w/s wykorzystania nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 31 jako siedziby Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej


Nr 121 z dnia 28.12.2005
w/s zmian w budżecie na 2005r


Nr 122 z dnia 30.12.2005
w/s  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego na zad.: „ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, miejskich w Chojnicach”


Nr 123 z dnia 30.12.2005
w/s zmian w budżecie- plan finansowych  zadań zleconych


Nr 124 z dnia 30.12.2005
w/s zmian w regulaminie organizacyjnym


Nr 125 z dnia 30.12.2005
w/s zmian w regulaminie pracy